Blog

Blog

2016-10-03
Wymiana modułu a zwrot za kasę?
Zdarza się, że z powodu awarii kasy fiskalnej konieczna jest wymiana znajdującego się w niej modułu fiskalnego. Jednak czy obowiązkiem jej właściciela jest zwrot otrzymanej wcześniej ulgi za zakup tej kasy?
Odpowiedź na to pytanie jest prosta i brzmi: nie.
Zwrot ulgowej kwoty za zakup kas fiskalnych obowiązuje podatników, w ściśle określonych przypadkach, w terminie trzech lat od zaistnienia w rejestrach. Okoliczności, w których trzeba zwrócić wspominane wcześniej kwoty to: zakończenie działalności, rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego, ogłoszenie upadłości firmy, brak terminowości w obowiązkowym przeglądzie technicznym sprzętu fiskalnego, sprzedaż danego oddziału lub całego przedsiębiorstwa oraz łamanie albo naruszanie przepisów przy odliczeniach. Po upływie trzech lat działania przedsiębiorstwa zwrot otrzymanej ulgi już nie obowiązuje, nawet w wyżej wymienionych sytuacjach.
Przypadek wymiany modułu fiskalnego nie jest wspominany w sytuacjach, w których konieczne jest zwrócenie ulgi. Przerwa w działaniu kasy z powodu awarii i nieodwołalność jej naprawy mogą stworzyć małą lukę w jej użytkowaniu, ale nie oznaczają zaprzestania jej działania. Zmiana części realizowana w serwisie pociągająca za sobą aktualizację unikatowego numeru każdej kasy nie jest wymianą całego urządzenia. Zgodnie ze wszystkimi warunkami dalszego użytkowania sprzętu fiskalnego- przy wymianie modułu nie zwracamy pieniędzy otrzymanych z ulgi na kasę.

2016-10-10
Zwrot towaru bez paragonu.
Czy zwrot towaru bez paragonu jest możliwy?
Prawo do reklamacji przysługuje każdemu konsumentowi zawsze w przypadku niegodności zakupionego towaru z umową. Przywilej ten obowiązuje w określnym w transakcji czasie. Polskie prawo nie określa i nie nakazuje jednego, koniecznego sposobu składania reklamacji. Najskuteczniej jednak odbierane są pisemne sposoby reklamowania zakupów z zachowaniem jednej kopii dla własnego użytku. Niezadowolenie z kupionego przedmiotu, lub z posiadanych wad sprzedawca ma prawo wynagrodzić nieodpłatną naprawą przedmiotu, lub wymianą na nowy i nieuszkodzony. Jeśli jednak jest to niemożliwe konsument ma przywilej zażądania obniżenia ceny lub zwrotu całej kwoty dokonanego zakupu. Do reklamacji koniecznie musi być dołączony dowód zapłaty, – czyli paragon fiskalny lub jego kopia. Zakup udowodnimy także przedstawiając wydruk z terminalu kart płatniczych lub wyciąg z karty kredytowej. W przypadku zakupów przez internet dowodem zakupu może być wydruk potwierdzający zakup, pobrany za strony sklepu internetowego. Dlatego zwrot bez paragonu jest możliwy, ale musimy posiadać inny dowód dokonania zakupu. Sprzedawca musi ustosunkować się do wniosku reklamacyjnego w ciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odzewu z jego strony oznacza przyjęcie reklamacji. Prawo nie określa jednak przymusowego terminu jej wykonania.

2016-10-17
Ulga na kasę fiskalną, a zawieszenie działalności.
Według obowiązującego w Polsce prawa rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku przepisowego w ściśle określonych terminach upoważnia przedsiębiorców do odliczenia od podatku ceny wydanej na zakup rejestrującej kasy fiskalnej. Treść obwiązujących przepisów mówi, że właściciel firmy może odliczyć 90% ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł od płaconego podatku.
Nie każde przedsiębiorstwo kończy się jednak sukcesem, czasem nawet zdarza się, że otrzymane ulgi przestają obowiązywać. W przeciągu trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania i całej działalności jest kilka przypadków określonych w przepisach, które obowiązują podatników do oddania wcześniej zaoszczędzonych pieniędzy. Okoliczności, w których trzeba zwrócić wspominane wcześniej kwoty to: zakończenie działalności, rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego, ogłoszenie upadłości firmy, brak terminowości w obowiązkowym przeglądzie technicznym sprzętu fiskalnego, sprzedaż danego oddziału lub całego przedsiębiorstwa oraz łamanie albo naruszanie przepisów przy odliczeniach.
Co dzieje się w przypadku zawieszenia działalności?
Zwieszenie działalności nie kwalifikuje się ani jako zakończenie działalności ani jako zaprzestanie w użytkowaniu kasy fiskalnej, pod warunkiem, że właściciel przedsiębiorstwa planuje wznowienie sprzedaży po zakończeniu danego okresu zawieszenia działalności. Przerwa w funkcjonowaniu firmy nie zmusza do oddawania wcześniej zaoszczędzonej kwoty pozyskanej z ulgi na zakup kasy rejestrującej.
Po upływie okresu trzech lat działalności zwrot ulgi nie obowiązuje w żadnym wypadku. Również w przypadku działalności zawieszanej, – jeżeli zsumowane wysokie okresy funkcjonowania wynoszą trzy lata lub więcej- nawet w przepadku likwidacji takiego przedsiębiorstwa ulga nie jest już do zwrócenia. Zawieszenie działalności zobowiązuje nadal do przeglądów technicznych kas fiskalnych-, jeśli termin przeglądu wypada na okres zawieszenia, to trzeba go wykonać. W przypadku ignorowania terminu ulga za zakup kasy jest do zwrócenia.

2016-10-24
Kiedy paragon fiskalny można uznać za fakturę uproszczoną?
Faktura uproszczona w świetle przepisów o VAT
Mianem faktur „uproszczonych” określa się faktury wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro). Na postawie art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, faktury takie mogą nie zawierać imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu, a także danych takich jak:
– miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
– cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
– wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty
podatku (wartość sprzedaży netto),
– stawka podatku,
– suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami
podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
– kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące
poszczególnych stawek podatku
Pod warunkiem jednak, że na fakturach będą zawarte dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku.

W przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekroczy 450 zł lub 100 euro (jeśli kwota określona jest w euro) – podatnicy mają wybór: mogą wystawić zwykłą fakturę, bądź też fakturę uproszczoną.

Faktury uproszczone – nawet przy kwocie należności nieprzekraczającej 450 zł lub 100 euro nie mogą być, zgodnie z art. 106e ust. 6 ustawy, wystawiane w celu dokumentowania:
– sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
– dostawy towarów i świadczenia usług, których miejscem świadczenia jest terytorium
państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty
podatku od wartości dodanej jest nabywca lub usługobiorca i faktura dokumentująca te
czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz
podatnika. Poradnik VAT nr 6 (366) z dnia 20.03.2014

2016-11-04
Co zrobić z nieużywaną kasą fiskalną?
W przepisach o kasach rejestrujących brak jest jednoznacznych regulacji dotyczących postępowania podatnika z posiadanymi kasami w przypadku np. likwidacji prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Oznacza to, że po wycofaniu kas rejestrujących z użytku i dokonaniu wszelkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami pozostaje w gestii podatnika. Nie ma zatem przeszkód, aby dokonać jej fizycznej likwidacji, uzasadnionej zużyciem technicznym i (lub) technologicznym (zezłomowana) czy też sprzedać innej firmie. Jednakże w praktyce okazuje się, że nikt poza producentem (importerem) nie jest zainteresowany zakupem takiej kasy. Wynika to z faktu, że kasa rejestrująca jest urządzeniem o szczególnym przeznaczeniu, a jej budowa, funkcjonowanie i sposób użytkowania przez podatnika określone są szczegółowo w przepisach dotyczących kas. Na mocy tych regulacji sprzedażą kas rejestrujących mogą zajmować się tylko uprawnieni producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas, którzy posiadają potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że sprzedawane przez nich kasy spełniają funkcje określone w art. 111 ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.
Jeśli więc podatnik zamierza odsprzedać kasę fiskalną innej firmie, to wskazane byłoby skonsultować tę decyzję z uprawnionym serwisem kas rejestrujących, który oceni, czy kasa ta spełnia wymogi określone w ustawie o VAT i czy może w niej zainstalować nowy moduł fiskalny.
Poradnik VAT nr 17 (425) z dnia 10.09.2016

2016-12-01
Od 2018 r. paragon dotrze do skarbówki on-line
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają jedynie wydruk takich dokumentów. Wobec postępu technologicznego przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, dzięki określeniu zasad komunikacji obu typów urządzeń wystąpi możliwość zwiększenia wpływów fiskalnych z transakcji ewidencjonowanych paragonami. Rozporządzenie ma znieść też możliwość archiwizacji paragonów w postaci papierowej, zastępując ją przechowywaniem w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej. Celem projektowanego aktu jest zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych w jednym miejscu. Zamiarem jest również wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji. Jednocześnie będzie możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań.
Jak podkreślono, funkcjonujący obecnie system fiskalizacji jest bezpieczny, a system homologacji weryfikujący bezpieczeństwo urządzeń fiskalnych ustandaryzowany. Brak jednak obecnie centralnego systemu do analizy i kontroli transakcji sprzedaży, a systemy i urządzenia fiskalne są niedostosowane do realizacji centralnego raportowania transakcji. Aby było to możliwe, potrzebny jest powszechny standard połączenia kas fiskalnych z centralnym repozytorium, a także z terminalami płatniczymi.
Definicje nowych pojęć:
Przepis § 2 projektu nowego rozporządzenia utrzymuje definicje zawarte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, które zostaną jednak zmodyfikowane oraz zawiera definicje nowych pojęć, takich jak:
dokument niefiskalny, przez który rozumieć się będzie każdy dokument w postaci papierowej i w postaci elektronicznej emitowany przez kasę, inny niż dokument fiskalny, zawierający oznaczenie „NIEFISKALNY” i niezawierający logo fiskalnego,interfejsy komunikacyjne, czyli urządzenia komunikacyjne przewodowe i bezprzewodowe i/lub oprogramowanie, pracujące pod kontrolą programu pracy kasy, pozwalające co najmniej na wymianę informacji z zewnętrznymi programami aplikacyjnymi, repozytorium i repozytorium testowym oraz podłączenie urządzeń zewnętrznych,
moduł kryptograficzny, tj. urządzenie zawarte w kasie, odpowiedzialne za generowanie podpisów cyfrowych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę, pamięć chroniona – będzie to urządzenie zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia w trakcie weryfikacji zapisów z zawartością pamięci fiskalnej,repozytorium, tj. zewnętrzny system, do którego kasa przesyła dokumenty elektroniczne przez nią emitowane oraz zawierający informacje o wybranych parametrach pracy kasy, umożliwiający pobranie ich przez kasę, repozytorium testowe – będzie to takie repozytorium, które umożliwia wykonanie testów współpracy kasy z tym repozytorium, zdarzenia, czyli zapisy istotnych faktów i czynności z obsługi i pracy kasy, skrót – będzie to skrót kryptograficzny generowany przy wykorzystaniu niesymetrycznego algorytmu kryptograficznego SHA2, zgodnego z normą ISO/IEC 10118-3:2004, umieszczany na drukowanych przez kasę dokumentach fiskalnych.
Podział kas:
Rozporządzenie zawierać ma wyróżnienie rodzajów kas ze względu na formę obrotu lub rejestracji sprzedaży towarów i usług. Ze względu na dopuszczenie emisji dokumentów fiskalnych lub niefiskalnych w postaci elektronicznej oraz komunikacji z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi oraz repozytorium i repozytorium testowym kasa musi zawierać interfejsy zewnętrzne. Zestaw elementów kasy został także uzupełniony o wymóg posiadania przez kasę interfejsu komunikacyjnego do terminala płatniczego.
Ze względu na konstrukcję, kasy dzielić się będzie na:
1) kasy z programem aplikacyjnym – kasy, posiadające program aplikacyjny i wbudowaną pełną bazę danych o towarach i usługach z możliwością jej zmiany
2) drukarki fiskalne – kasy bez programu aplikacyjnego sterowane poprzez interfejs komunikacyjny, które zamiast pełnej bazy danych o towarach lub usługach zawierają algorytm weryfikujący zmiany stawek podatkowych przypisanych do nazw towarów lub usług.
3) kasy o zastosowaniu specjalnym – kasy, których konstrukcja i program pracy kasy uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają dodatkowym kryteriom i warunkom technicznym wskazanych w omawianym rozporządzeniu, związanym ze szczególnymi formami obrotu, sprzedaży określonych towarów, świadczeniem określonych usług lub potrzebą współpracy kasy z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danej dziedzinie obrotu.
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016

2017-09-19
Kolejne zmiany ustawy o kasach fiskalnych
Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego można zapoznać się z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Link

2017-10-17
Faktura VAT tylko do paragonu fiskalnego z numerem NIP
W ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, znajduje się wpis:
Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017
r. poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 106b dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
fakturę wystawia się na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem,
wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego
nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od
wartości dodanej.”;

2018-01-02
Pierwsza faktura
Jak rozpoczęliście Nowy 2018 Rok? Mamy nadzieję że udanie. My rozpoczęliśmy udanie . Naszą pierwszą fakturę wystawiliśmy za sprzedaną kasę fiskalna Novitus Mała Plus . Uważamy to za dobry prognostyk na udany 2018 Rok czego oczywiście wszystkim życzymy.
P.S. ostatnią fakturę wystawiliśmy za drukarkę bono e 31 grudnia 2017 o godz 17.00. Zawsze wychodzimy oczekiwaniom naszych Klientów . Polecamy się na przyszłość.