kasa fiskalna next

Faktura VAT tylko do paragonu fiskalnego z numerem NIP

Uwaga! Zmiana ustawy o podatkach od towarów i usług!

W ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, znajduje się wpis:
Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017
r. poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 106b dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
fakturę wystawia się na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem,
wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego
nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od
wartości dodanej.”;