Paragon on-line

Paragon on-line

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają jedynie wydruk takich dokumentów. Wobec postępu technologicznego przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, dzięki określeniu zasad komunikacji obu typów urządzeń wystąpi możliwość zwiększenia wpływów fiskalnych z transakcji ewidencjonowanych paragonami.

Od 2018 r. paragon on-line dotrze do skarbówki

Rozporządzenie ma znieść też możliwość archiwizacji paragonów w postaci papierowej, zastępując ją przechowywaniem w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej. Celem projektowanego aktu jest zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych w jednym miejscu. Zamiarem jest również wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji. Jednocześnie będzie możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań.
Jak podkreślono, funkcjonujący obecnie system fiskalizacji jest bezpieczny, a system homologacji weryfikujący bezpieczeństwo urządzeń fiskalnych ustandaryzowany. Brak jednak obecnie centralnego systemu do analizy i kontroli transakcji sprzedaży, a systemy i urządzenia fiskalne są niedostosowane do realizacji centralnego raportowania transakcji. Aby było to możliwe, potrzebny jest powszechny standard połączenia kas fiskalnych z centralnym repozytorium, a także z terminalami płatniczymi.

Definicje nowych pojęć

Przepis § 2 projektu nowego rozporządzenia utrzymuje definicje zawarte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, które zostaną jednak zmodyfikowane oraz zawiera definicje nowych pojęć, takich jak:
dokument niefiskalny, przez który rozumieć się będzie każdy dokument w postaci papierowej i w postaci elektronicznej emitowany przez kasę, inny niż dokument fiskalny, zawierający oznaczenie „NIEFISKALNY” i niezawierający logo fiskalnego,interfejsy komunikacyjne, czyli urządzenia komunikacyjne przewodowe i bezprzewodowe i/lub oprogramowanie, pracujące pod kontrolą programu pracy kasy, pozwalające co najmniej na wymianę informacji z zewnętrznymi programami aplikacyjnymi, repozytorium i repozytorium testowym oraz podłączenie urządzeń zewnętrznych,
moduł kryptograficzny, tj. urządzenie zawarte w kasie, odpowiedzialne za generowanie podpisów cyfrowych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę, pamięć chroniona – będzie to urządzenie zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia w trakcie weryfikacji zapisów z zawartością pamięci fiskalnej, repozytorium, tj. zewnętrzny system, do którego kasa przesyła dokumenty elektroniczne przez nią emitowane oraz zawierający informacje o wybranych parametrach pracy kasy, umożliwiający pobranie ich przez kasę, repozytorium testowe – będzie to takie repozytorium, które umożliwia wykonanie testów współpracy kasy z tym repozytorium, zdarzenia, czyli zapisy istotnych faktów i czynności z obsługi i pracy kasy, skrót – będzie to skrót kryptograficzny generowany przy wykorzystaniu niesymetrycznego algorytmu kryptograficznego SHA2, zgodnego z normą ISO/IEC 10118-3:2004, umieszczany na drukowanych przez kasę dokumentach fiskalnych.

Podział kas

Rozporządzenie zawierać ma wyróżnienie rodzajów kas ze względu na formę obrotu lub rejestracji sprzedaży towarów i usług. Ze względu na dopuszczenie emisji dokumentów fiskalnych lub niefiskalnych w postaci elektronicznej oraz komunikacji z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi oraz repozytorium i repozytorium testowym kasa musi zawierać interfejsy zewnętrzne. Zestaw elementów kasy został także uzupełniony o wymóg posiadania przez kasę interfejsu komunikacyjnego do terminala płatniczego.
Ze względu na konstrukcję, kasy dzielić się będzie na:
1) kasy z programem aplikacyjnym – kasy, posiadające program aplikacyjny i wbudowaną pełną bazę danych o towarach i usługach z możliwością jej zmiany
2) drukarki fiskalne – kasy bez programu aplikacyjnego sterowane poprzez interfejs komunikacyjny, które zamiast pełnej bazy danych o towarach lub usługach zawierają algorytm weryfikujący zmiany stawek podatkowych przypisanych do nazw towarów lub usług.
3) kasy o zastosowaniu specjalnym – kasy, których konstrukcja i program pracy kasy uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają dodatkowym kryteriom i warunkom technicznym wskazanych w omawianym rozporządzeniu, związanym ze szczególnymi formami obrotu, sprzedaży określonych towarów, świadczeniem określonych usług lub potrzebą współpracy kasy z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danej dziedzinie obrotu.

Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016